Directe verkoop van je woning

Huurformulier

U kunt gebruik maken van ons online huurformulier, of u kunt het verkorte inschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen.


Uw gegevens

Algemene bepalingen

A: Wij zullen deze inschrijving zorgvuldig behandelen en bij het aanbieden van woonruimte zullen wij trachten zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Uitdrukkelijk zij vermeld, dat aan deze inschrijving geen enkel recht op woonruimte kan worden ontleend.
B: Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende de verhuur van woonruimte worden geacht te zijn gedaan in de veronderstelling, dat een vergunning van overheidswege zal worden verleend en toestemming door de eigena(a)r(es)/rechthebbende zal worden gegeven. Indien achteraf blijkt dat deze veronderstelling onjuist is, wordt de verhuur van de woonruimte geacht niet tot stand te zijn gekomen. Aan enige mededeling van onze zijde kan geen enkel recht worden ontleend, noch jegens ons, noch jegens enige derde, wie dan ook en in de ruimste zin des woords.

C: Wanneer de aanvrager woonruimte krijgt aangeboden en een toezegging aan de verhuurder heeft gedaan akkoord te zijn met deze woning, is de aanvrager verplicht de verhuurkosten te betalen, ook in geval van annulering.

D: Uw inschrijving als woningzoekende is kosteloos. De inschrijving zal door ons niet worden bevestigd. Echter, woningzoekenden die wij niet aan passende woonruimte kunnen helpen, zullen hierover evenwel zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht ontvangen.

E: Indien wij passende woonruimte voor u beschikbaar hebben, wordt u hierover schriftelijk / telefonisch bericht.

F: Alle gegevens welke u in het kader van deze inschrijving aan ons verstrekt zullen uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld.

EEN AANVRAAG WORDT ALLEEN IN BEHANDELING GENOMEN INDIEN DIT FORMULIER GEHEEL IS INGEVULD EN VOORZIEN VAN BIJGEVOEGDE LOONSPECIFICATIES. TEN BEHOEVE VAN DE LEGITIMATIEPLICHT DIENT BIJ DEZE INSCHRIJVING EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS TE WORDEN BIJGEVOEGD.

Inkomensgegevens aanvrager

Voor totstandkoming van de huurovereenkomst is een getekende werkgeversverklaring vereist. Via deze link kunt u een werkgeversverklaring downloaden, printen en in laten vullen door uw werkgever.

Antispam:

Welke (basis)kleur heeft de R in ons logo?

Logo